لیست تعرفه ها

# زمان سانس قیمت ظرفیت تعداد تاریخ انتخاب
{{item.DetailesList.indexOf(record) + 1}} {{record.ReserveDate}} {{record.ReserveTime}} {{record.Price | currency:"":0}} {{record.Capacity}} تعداد را وارد کنید بیش از ظرفیت است!

سبد خرید

# تعرفه زمان سانس قیمت تعداد تاریخ انتخاب
{{BasketList.indexOf(record) + 1}} {{record.TariffsTitle}} {{record.ReserveDays}} {{record.ReserveTime}} {{record.ReserveCost | currency:"":0}} {{record.ReserveCount}}
# مبلغ قابل پرداخت {{sumBasket | currency:"":0}} رزرو